هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

محمدرضا بایرامی/ داور بخش رمان

محمدرضا بایرامی/ داور بخش رمان

قصه‌گوی دامنه‌های سبلان امروز در بیرون از مرزهای ایران هم شناخته شده است. نویسندة رمان‌های مردگان باغ سبز، آتش به اختیار، پل معلق و رمان‌ها و داستان‌های متعدد نوجوان، نه تنها با داستانِ روانِ «کوه مرا صدا زد» خود را به خوانندگانِ غیرایرانی شناساند و جایزة کبرای آبی سوئیس را از آن خود کرد، بلکه بعدها و با ترجمه شدنِ رمانِ مردگان باغ سبز فراتر از مرزهای ایران رفت.

بایرامی که این روزها دهه پنجاهم زندگی‌اش را می‌گذراند، پشتوانة تجربة زیستیِ دامنه‌های سبلان و دشت‌های سوزانِ جبهه‌های جنگ را با خود دارد. و این، او را نه تنها به نویسنده‌ای جدی، که به یک اهلِ تمیز در حوزة ادبیات داستانی تبدیل کرده است.