هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

مسعود کوثری / داور بخش مستندنگاری

مسعود کوثری / داور بخش مستندنگاری

مدیرِ این روزهای انتشاراتِ علمی و فرهنگی که بر بازماندة انتشاراتِ بزرگِ فرانکلین استوار است، کارنامة حرفه‌ای مفصلی دارد. دکتر کوثری استادیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نویسندة مقالاتِ متعدد در حوزة علوم اجتماعی‌ست. او از فعالیت‌های اجرایی نیز دور نبوده است و پیش‌تر مدیر کل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، رئیس کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، معاون موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، عضو کمیته ارتباطات و فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون کمیته علوم اجتماعی و روانشناسی در دفتر تحقیقات کاربردی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و نایب رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات بوده است.

کوثری کتاب‌های مختلفی دربارة پدیده‌های حوزة علوم اجتماعی تألیف کرده است که عبارتند از: «ادبیات جنگ و موج نو»(1382)، «نقاب نقد»(1383)، «اطلس ایران»(1384)، «نظریه‌های آنومی اجتماعی»(1386)، «جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوست‌یابی اورکات»(1386).

 

این استادیار دانشگاه این روزها روش‌شناسی تحلیل محتوا، مبانی ارتباط جمعی و دروسِ دیگری در حوزة ارتباطات، رسانه و اجتماع تدریس می‌کند.