هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

گلعلی بابایی / داور بخش مستندنگاری

گلعلی بابایی / داور بخش مستندنگاری

مردی که روزهایی لباسِ رزم و روزهایی لباسِ نظامی پوشیده است، بدونِ چشمانِ نظاره‌گر و دستانِ قلم‌چرخان جایی نرفته است. بسیاری از آثارِ مستند و تاریخ‌شفاهی جنگ محصولِ تلاش‌های مستقیم یا غیرمستقیمِ گلعلی بابایی‌ست. او خود صاحب تألیفاتی در حوزة خاطره‌نگاری و مستندنگاری جنگ هم هست و در عینِ‌ حال برای خلقِ‌ آثارِ دیگران هم زمینه‌چینی کرده است.

 

گلعلی بابایی زادة چالوسِ سرسبز است. اما سرنوشت او را در جوانی به هور و بیابانِ غرب برد تا آثاری چون «غ‍رب‍ت ه‍ور»، «از الوند تا قراویز»، «ح‍ک‍ای‍ت م‍ردان م‍رد»، «نبردهای جنوب اهواز (کارنامه تاریخی، جغرافیایی، نظامی منطقه عملیاتی جنوب و جنوب غربی اهواز)»، «ح‍ک‍ای‍ت م‍ردان م‍ه‍ر (ب‍ر اساس زندگی نامه س‍رداران ش‍ه‍ی‍د غ‍لام‍ع‍ل‍ی پ‍ی‍چ‍ک و م‍ه‍دی خ‍ن‍دان)» و «ن‍ق‍طه ره‍ای‍ی» را خلق کند.